Hospodárenie Spolku slovenských lekárov
v príprave