Spolok slovenských lekárov v Bratislave a Slovenská lekárska spoločnosť Vás pozýva na odborné večery, ktoré sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LFUK, Bratislava, Sasinkova 4, vždy v pondelok o 17,00 hodine.

20.1.2020 Večer Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK
Predsedá: doc.RNDr.Martin Kopáni, PhD.
Kopáni M.: Niektoré fyzikálne vlastnosti corpus pineale
Kopáni M., Svobodová H.: Biomineralizácia v tkanivách a bunkách organizmu
Varchola J.: Kvantový mozog

27.1.2020 Večer Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB
Predsedá: prof. MUDr.J.Pečeňák,PhD.
Pečeňák J.: Trendy vo využití psychotropných látok (,,drog ) v liečbe duševných chorôb
Segeda V., Šašváry F.: Prvé skúsenosti s liečbou depresie ketamínom
Turček M.: Farmakologické postupy pri liečbe závislostí

3.2.2020 Večer Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB
Predsedá: prof.MUDr.M.Šimaljaková, PhD.
1. Šimaljaková M.: Diabetes a koža
2. Nemšovská J.: Larva migrans - importovaná parazitárna infekcia
3. Gulanová B.: Parainfekčné exantémy
4. Viestová A.: Infekcia HIV

10.2.2020 Večer Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB
Predsedá: prof.MUDr.J.Koller,CSc.
Koller J.: Súčasné možnosti špecializovaného liečenia rozsiahlych strát kože a mäkkých tkanív pri popáleninových úrazoch a ranách rôzneho pôvodu.
Bukovčan P.: Využitie lokálnym podtlakom asistovanej liečby v terapii nehojacich sa rán.
Dragúňová J., Kuniaková M.: Príprava, spracovanie a uschovanie transplantátov buniek a tkanív pre klinické aplikácie v Centrálnej tkanivovej banke Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB

17.2.2020 Jarné prázdniny

24.2.2020 Večer Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA
Predsedá: prof.MUDr.P.Stanko,PhD.
1. Edelstein R.: Mýty a dogmy v manažmente biofilmu a zubného kameňa
2. Kubec F., Kútny P., Kajo K., Stanko P.: Naše skúsenosti s rýchlorezom
3. Stanko P., Feltsan T., Šebová I., Jovankovičová A.: Stomatochirurgia v predškolskom veku

2.3.2020 Večer I.internej kliniky LFUK a UNB
Predsedá: doc.MUDr.S.Kiňová, PhD.
1. Komorníková A.: Klostrídiové infekcie - diagnostika a terapia
2. Gašpar Ľ.: Diabetická noha - najčastejšia príčina amputácii končatín
3. Oravec S.: Malé denzné LDL a ateroskleróza

9.3.2020 Klinicko - patologickoanatomická konferencia
Predsedá - prof.MUDr.Ľ.Danihel, PhD.

16.3.2020 Večer I. a II. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK
Predsedá - MUDr.J.Koutun,CSc.
1. Kálig K.: Problematika zastavenia obehu v zdravotníckom zariadení
2. Hanuljaková S.: Problematika monitorovania vedomia počas celkovej anesteziológie v 21.storočí
3. Gebhardtová A., Polakovičová I.: Vitamín C koktail pri sepse
4. Záhorec R.: Sepsa - diagnostika a terapia v kocke

23.3.2020 Večer Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB
Predsedá - MUDr.L.Czakó,PhD.
1. Czakó L.: Rekonštrukcie extraorálnych defektov orofaciálnej oblasti mikrovaskulárnymi lalokmi
2. Galis B.: Komplikácie pri mikrovaskulárnych rekonštrukciách malignít maxilofaciálnej oblasti
3. Hirjak D.: Chirurgická liečba vrodených anomálií skeletu tváre
4. Vavro M.: Sialoendoskopia v liečbe ochorení slinných žliaz

30.3.2020 Večer Imunologického ústavu LFUK
Predsedá - doc.MUDr.M.Bucová,CSc.
1. Bucová M., Ďurmanová V., Čopíková D., Lisá I., Gmitterová K., Javor J., Buc M.: Úloha zápalu u pacientov so sclerosis multiplex
2. Suchánková M., Urban J., Gánovská M., Tibenská E., Szaboová K., Tedlová E., Majer I., Bobovčák M., Jonner J., Bucová M.: Úloha receptorov TREM-1 a TREM-2 v imunopatogenéze pľúcnej sarkoidózy a hypersenzitívnej pneumonitídy v kontexte T bunkovej imunitnej odpovede
3. Shawkatová I., Ďurmanová V., Javor J., Párnická Z.: Novšie rizikové varianty v genetickej determinácii Alzheimerovej choroby
4. Buc M.: Možnosti využitia regulačných T-lymfocytov v liečbe autoimunitných chorôb

Vážený pán doktor / doktorka !
Výbor Spolku slovenských lekárov v Bratislave v snahe zabezpečiť vhodný program na pravidelné odborné večery (apríl - jún 2020), si Vás dovoľuje požiadať o nahlásenie Vaších príspevkov na adresu vedeckého sekretára Spolku slovenských lekárov (Doc.MUDr.V.Bzdúch,CSc., Detská klinika LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava 37).
V návrhu uveďte autorov, názov prednášky (blok prednášok), panelovej diskusie, pracovisko (odbornú spoločnosť) garantujúce program a Vám vyhovujúci predbežný termín zaradenia prednášky do programu Spolku SL, ako aj spätnú adresu, telefón, e-mail, príp.fax. Krátke zdelenia prednesených prednášok budú po dodaní vedeckému sekretárovi SSL (bzduch@gmail.com) uverejnené v Monitore Medicíny SLS.
Homepage Spolku slovenských lekárov v Bratislave: www.sslba.sk

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie pridelila 2 kredity za účasť na odbornom večeri Spolku slovenských lekárov.